have no business doing something

แปลว่า


idm ไม่ฉลาดในการทำบางสิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ผิดพลาดในการทำบางสิ่ง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top