have back

แปลว่า


phrv ได้กลับคืน
ความหมายเหมือนกับ: get back , give back , hand back
คำที่เกี่ยวข้อง: ได้คืนมา
phrv ยอมกลับมาคืนดีกับ
ความหมายเหมือนกับ: send back , take back
คำที่เกี่ยวข้อง: หวนกลับไปหา (สามีหรือภรรยา)
phrv เชิญให้กลับมา
ความหมายเหมือนกับ: ask back


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top