haul

แปลว่า


n ของที่ถูกขโมยไป
vt ลาก
ความหมายเหมือนกับ: drag , pull , tug
คำที่เกี่ยวข้อง: ดึง , ฉุด
คำตรงข้าม: nudge , push , shove
vt ลำเลียง
คำที่เกี่ยวข้อง: ขนส่ง