harmonize

แปลว่า


vi เข้ากันได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรองดอง , กลมกลืน
vt เข้ากันได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรองดอง , กลมกลืน
vt ทำให้เข้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ประสานกัน , ทำให้ปรองดองกัน , ทำให้กลมกลืนกัน
vt ทำให้เข้ากันได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ปรองดอง , ทำให้ประสมกลมกลืน
vi ประสานกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรองดองกัน , กลมกลืนกัน
n ประสานกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรองดองกัน , กลมกลืนกัน
vt ประสานเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: เรียบเรียงเสียงประสาน

คำที่มี "harmonize" ในคำ


harmonize with phrv เข้ากันได้กับ
ความหมายเหมือนกับ: blend with

fail to harmonize vi ขัดแย้ง
ความหมายเหมือนกับ: conflictค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top