happiness

แปลว่า


n ความสุข
ความหมายเหมือนกับ: delight , felicity , merriment
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสงบสุข , ความสบายใจ , ความรื่นรมย์ , ความสุขใจ
คำตรงข้าม: sadness , unhappiness

ตัวอย่างประโยค


He is always envious of our happiness. เขาอิจฉาความสุขของเราเสมอ

คำที่มี "happiness" ในคำ


unhappiness n ความทุกข์ใจ
ความหมายเหมือนกับ: miserableness
คำตรงข้าม: happiness



ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top