hand out

แปลว่า


phrv ส่งหรือยกออกมาจากรถ
phrv แจกจ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: แจก , ส่งให้ , มอบ , ส่งมอบ
vt แจกจ่าย
ความหมายเหมือนกับ: distribute