hand back

แปลว่า


phrv คืนด้วยมือ
ความหมายเหมือนกับ: get back , have back
คำที่เกี่ยวข้อง: ส่งกลับด้วยมือ , ยื่นคืนให้
phrv ทำให้ (บางคน) ได้ (บางอย่าง) คืนมา


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top