habitancy

แปลว่า


n คน
ความหมายเหมือนกับ: population , citizen
คำที่เกี่ยวข้อง: ประชาชน , ประชากร
n การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล)
ความหมายเหมือนกับ: residence , inhabitance
คำที่เกี่ยวข้อง: การอยู่ในที่นี้