grow out of

แปลว่า


phrv งอกออกมาจาก
ความหมายเหมือนกับ: grow from , grow into
คำที่เกี่ยวข้อง: ยื่นออกมาจาก , เติบโตออกมาจาก
phrv พัฒนามาจาก
ความหมายเหมือนกับ: arise from
phrv โตเกินกว่าจะใส่ได้ (เสื้อผ้า)
phrv มีเหตุผลหรือเเก่เกินกว่าจะชอบ (บางสิ่ง)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top