groundnut

แปลว่า


n พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน
ความหมายเหมือนกับ: peanut
คำที่เกี่ยวข้อง: พืชที่มีฝักอยู่ใต้ดิน , ถั่วลิสง
n ถั่วลิสง
ความหมายเหมือนกับ: peacan