grieve

แปลว่า


vi เศร้าโศก
ความหมายเหมือนกับ: distress , torment
คำที่เกี่ยวข้อง: เสียใจ
คำตรงข้าม: comfort
vt ทำให้เจ็บปวด
ความหมายเหมือนกับ: distress
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้โศกเศร้าเสียใจ
คำตรงข้าม: comfort

คำที่มี "grieve" ในคำ


grieve for phrv แสดงความเสียใจกับ
ความหมายเหมือนกับ: lament for , mourn for

grieve over phrv รู้สึกเสียใจกับ
ความหมายเหมือนกับ: lament for , sorrow over

griever n คนเศร้าโศก
ความหมายเหมือนกับ: lamemter , weeper

aggrieve vt ทำให้เศร้าโศก

aggrieved adj ซึ่งเสียใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top