genetic

แปลว่า


adj ที่ได้จากบรรพบุรุษ
ความหมายเหมือนกับ: hereditary , congenital
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษ
adj เกี่ยวกับน้ำอสุจิ (ทางชีววิทยา)
ความหมายเหมือนกับ: spermatic
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับเมล็ด

คำที่มี "genetic" ในคำ


genetic engineering n พันธุวิศวกรรม

Genetic engineering n พันธุวิศวกรรม

geneticist n นักพันธุศาสตร์

genetics n พันธุศาสตร์

genetic code abbr คำย่อของ ribonucleic acid

phylogenetic adj เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

xenogenetic n เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top