functional

แปลว่า


adj ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: practical , pragmatic , utilitarian
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง
adj ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้
adj เกี่ยวกับการทำงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับการทำหน้าที่

คำที่มี "functional" ในคำ


functionally adv โดยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: practically , pragmatically

dysfunctional adj ซึ่งทำหน้าที่ผิดปกติค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top