fulfillment

แปลว่า


n การบรรลุเป้าหมาย
ความหมายเหมือนกับ: contentment , gratification , satisfaction
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสมหวัง , ความสมประสงค์

คำที่มี "fulfillment" ในคำ


unfulfillment n ความผิดหวัง
ความหมายเหมือนกับ: disappointment , noncompletionค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top