fuck around

แปลว่า


phrv ใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ (คำต้องห้าม)
ความหมายเหมือนกับ: fuck off , mess about
phrv ทำระยำกับคนอื่น
ความหมายเหมือนกับ: mess about
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำหยาบคายกับคนอื่น