frontal

แปลว่า


adj ซึ่งอยู่ข้างหน้า
ความหมายเหมือนกับ: front
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งอยู่ส่วนหน้า

คำที่มี "frontal" ในคำ


frontal bone n กระดูกหน้าผาก

confrontal n การเผชิญหน้า
ความหมายเหมือนกับ: confrontationค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top