frank

แปลว่า


adj เปิดเผย
ความหมายเหมือนกับ: forthright , outspoken , straightforward
คำที่เกี่ยวข้อง: ตรงไปตรงมา , ไม่อ้อมค้อม
คำตรงข้าม: devious , hidden , indirect
adj ด้วยใจจริง
ความหมายเหมือนกับ: honest , open , sincere
คำที่เกี่ยวข้อง: จริงใจ
คำตรงข้าม: dishonest , insincere
vt ประทับตราให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระค่าผ่าน
n ตราประทับแสดงการยกเว้นการชำระค่าแสตมป์
n ลายเซ็นหรือเครื่องหมายบนไปรษณียภัณฑ์ แสดงการอนุญาตให้ผ่านโดยไม่ต้องชำระเงิน
sl จากไป
ความหมายเหมือนกับ: do the frank , do the off , off
คำที่เกี่ยวข้อง: ไป