fourfold

แปลว่า


adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วน
ความหมายเหมือนกับ: quadruplicate , four-way , four-part
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีสี่จังหวะ
adj ซึ่งเป็นสี่เท่า
ความหมายเหมือนกับ: quadruplicate , four-part
n จำนวนสี่เท่า
ความหมายเหมือนกับ: quadruplicate
คำที่เกี่ยวข้อง: ปริมาณ 4 เท่า
คำตรงข้าม: single
adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วนที่มีเหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: four-part , quadruple