four-way

แปลว่า


adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วน
ความหมายเหมือนกับ: fourfold , quadruplicate , four-part
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีสี่จังหวะ