four-part

แปลว่า


adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วน
ความหมายเหมือนกับ: fourfold , quadruplicate , four-way
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีสี่จังหวะ
adj ซึ่งเป็นสี่เท่า
ความหมายเหมือนกับ: fourfold , quadruplicate
adj ซึ่งประกอบด้วยสี่ส่วนที่มีเหมือนกัน
ความหมายเหมือนกับ: fourfold , quadruple