foster

แปลว่า


vt เลี้ยงดูเด็ก
ความหมายเหมือนกับ: nurture , rear
คำที่เกี่ยวข้อง: ดูแล , อุปการะ , อุปถัมภ์

คำที่มี "foster" ในคำ


fostering n การพยาบาล
ความหมายเหมือนกับ: attending

foster child n เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรือผู้ปกครอง
ความหมายเหมือนกับ: adopted child , orphanค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top