foretell

แปลว่า


vt ทำนาย (ทางวรรณคดี)
ความหมายเหมือนกับ: forebode , prophesy , vaticinate
คำที่เกี่ยวข้อง: คาดการณ์ , เห็นล่วงหน้า , คาดการณ์ล่วงหน้า