foretaste

แปลว่า


n สิ่งที่แสดงล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา
ความหมายเหมือนกับ: preview , sample
คำที่เกี่ยวข้อง: การมีประสบการณ์มาก่อน , การคาดการณ์ล่วงหน้า
vt มีประสบการณ์มาก่อน