forerunner

แปลว่า


n ผู้บุกเบิก
ความหมายเหมือนกับ: foregoer , predecessor
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ล่วงหน้ามาก่อน , ผู้นำทาง , ผู้เบิกทาง
คำตรงข้าม: follower