foreclose

แปลว่า


vi ยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้ (การเงิน)
vt ยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้ (การเงิน)
vt ขัดขวาง
ความหมายเหมือนกับ: exclude , bar
คำที่เกี่ยวข้อง: กีดกัน , ป้องกัน
คำตรงข้าม: admit , include