fore

แปลว่า


adj ที่อยู่ส่วนหน้า (เรือ, เครื่องบิน, สัตว์)
ความหมายเหมือนกับ: front
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่อยู่ข้างหน้า
adv ที่อยู่ส่วนหน้าของเรือและเครื่องบิน
คำตรงข้าม: aft
prf ก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: ล่วงหน้า

ตัวอย่างประโยค


One third of this area is covered with forest. หนึ่งในสามของพื้นที่นี้ถูกปกคลุมด้วยป่า