forced

แปลว่า


adj ที่ถูกบังคับ
ความหมายเหมือนกับ: compulsory , enforced , involuntary
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่เต็มใจ
คำตรงข้าม: willing , voluntary
adj ฝืนใจ
ความหมายเหมือนกับ: unnatural , insincere , false
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เป็นธรรมชาติ
คำตรงข้าม: natural