forbearance

แปลว่า


n ความอดกลั้น
ความหมายเหมือนกับ: patience , tolerance
คำที่เกี่ยวข้อง: ขันติ , ความอดทน , การบังคับจิตใจ , การข่มใจ
คำตรงข้าม: impatience