fondue

แปลว่า


n กระทะก้นตื้นมีที่ทำความร้อนอยู่ด้านล่าง (ใช้สำหรับบนโต๊ะอาหารเพื่ออุ่นหรือทำให้อาหารร้อนอยู่เสมอ)