fondness

แปลว่า


n ความชอบ
ความหมายเหมือนกับ: affection , love
คำที่เกี่ยวข้อง: ความพอใจ , ความชอบพอ , ความชื่นชอบ , ความรักใคร่
คำตรงข้าม: hatred , dislike