fondness

แปลว่า


n ความชอบ
ความหมายเหมือนกับ: affection , love
คำที่เกี่ยวข้อง: ความพอใจ , ความชอบพอ , ความชื่นชอบ , ความรักใคร่
คำตรงข้าม: hatred , dislike


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top