fond

แปลว่า


adj ด้วยความรักใคร่
ความหมายเหมือนกับ: loving , affectionate
คำที่เกี่ยวข้อง: เต็มไปด้วยความรักใคร่
คำตรงข้าม: cool , hostile
adj ลมๆ แล้งๆ (ความหวัง)
ความหมายเหมือนกับ: delusive , deluded , foolish
คำที่เกี่ยวข้อง: เลื่อนลอย
คำตรงข้าม: real