folder

แปลว่า


n แฟ้มเก็บเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: file , binder , portfolio
n กลุ่มเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์

รูปภาพ


folder แฟ้มเก็บเอกสารแฟ้มเก็บเอกสาร

หมวดคำ