folder

แปลว่า


n แฟ้มเก็บเอกสาร
ความหมายเหมือนกับ: file , binder , portfolio
n กลุ่มเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์

รูปภาพ


folder แฟ้มเก็บเอกสารแฟ้มเก็บเอกสาร

หมวดคำ


คำที่มี "folder" ในคำ


manifolder n ผู้ถ่ายสำเนาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top