fly off

แปลว่า


phrv บินจากไป
ความหมายเหมือนกับ: fly away
คำที่เกี่ยวข้อง: บินหนีไป
phrv บินจากไปทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: บินหนีไปทาง

คำที่มี "fly off" ในคำ


fly off with phrv บินจากไปพร้อมกับ
ความหมายเหมือนกับ: make off withค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top