fluster

แปลว่า


n ความสับสนวุ่นวาย
ความหมายเหมือนกับ: turmoil , disturbance , upset
คำที่เกี่ยวข้อง: ความยุ่งเหยิง , ความปั่นป่วน
คำตรงข้าม: calmness
vt ทำให้ปั่นป่วน
ความหมายเหมือนกับ: upset , confuse , agitate
คำที่เกี่ยวข้อง: ก่อกวน , กวน , ทำให้ไม่สงบ
คำตรงข้าม: calm , soothe
vi รู้สึกปั่นป่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: รู้สึกสับสนวุ่นวาย