flurry

แปลว่า


vi ตกปรอยๆ (หิมะ)
ความหมายเหมือนกับ: fall
n ช่วงแห่งความตื่นเต้นหรือความโกลาหลที่เกิดขึ้นในเวลาอันสั้น
ความหมายเหมือนกับ: commotion , excitement
vt ทำให้ตื่นเต้น
ความหมายเหมือนกับ: confuse , fluster
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ปั่นป่วน , ทำให้สับสน
คำตรงข้าม: quiet , calm
n ปริมาณฝนหรือหิมะที่ตกลงมาเล็กน้อยในเวลาสั้นๆ
ความหมายเหมือนกับ: gust , squall