flunk

แปลว่า


vt ให้คะแนนการสอบต่ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: กดคะแนน
vt สอบตก
ความหมายเหมือนกับ: fail
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำคะแนนไม่ผ่าน
คำตรงข้าม: pass
n การสอบตก
ความหมายเหมือนกับ: failure
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำคะแนนไม่ผ่าน