fluke

แปลว่า


n การโชคดีโดยบังเอิญ
ความหมายเหมือนกับ: serendipity , stroke of luck
คำที่เกี่ยวข้อง: ฟลุก
n ปลาประเภทตัวแบน
n พยาธิตัวแบน
n เงี่ยงของฉมวก, หอก, ลูกศร
n ส่วนปลายรูปสามเหลี่ยมของหางปลาวาฬ