flowery

แปลว่า


adj ที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้
ความหมายเหมือนกับ: floral , florid
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ประดับไปด้วยดอกไม้
adj ที่มีกลิ่นของดอกไม้
adj หรูหรา (ถ้อยคำหรือสำนวน)
ความหมายเหมือนกับ: fancy , ornate
คำที่เกี่ยวข้อง: สละสลวย
คำตรงข้าม: simple , clear