floodlight

แปลว่า


vt ฉายแสงไฟที่สว่างจ้าไปทั่วสนามหรือนอกบริเวณอาคาร
n แสงไฟที่สว่างจ้าใช้ในสนามกีฬาหรือนอกอาคาร

รูปภาพ


floodlight แสงไฟที่สว่างจ้าใช้ในสนามกีฬาหรือนอกอาคารแสงไฟที่สว่างจ้าใช้ในสนามกีฬาหรือนอกอาคาร

หมวดคำ