flog

แปลว่า


vt เฆี่ยน
ความหมายเหมือนกับ: whip , beat , lash
คำที่เกี่ยวข้อง: โบย , ฟาด
คำตรงข้าม: defend , protect
vt ขาย (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: sell
คำตรงข้าม: buy
sl ขาย
sl ทำด้วยความพยายาม