flicker

แปลว่า


vi ริบหรี่ (เปลวไฟ)
ความหมายเหมือนกับ: flare , flash , glimmer
คำที่เกี่ยวข้อง: วูบวาบ
คำตรงข้าม: glow
n เปลวไฟริบหรี่
ความหมายเหมือนกับ: flare , flash , gleam
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลวไฟวูบวาบ , ไฟที่จวนจะดับ
คำตรงข้าม: glow
vi ปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่ง (อารมณ์, ความรู้สึก)
ความหมายเหมือนกับ: glimmer
คำที่เกี่ยวข้อง: ผุดขึ้นมาในแวบหนึ่ง
n ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมาแวบหนึ่ง
vi สั่นไหว
ความหมายเหมือนกับ: vibrate , quiver
คำที่เกี่ยวข้อง: เคลื่อนที่ไปมา
vi กระพริบ (เปลือกตา)
ความหมายเหมือนกับ: flutter
n นกหัวขวาน
ความหมายเหมือนกับ: woodpecker