flawed

แปลว่า


adj บกพร่อง
ความหมายเหมือนกับ: defective
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ , ซึ่งมีข้อเสีย
คำตรงข้าม: flawless , perfect