flaunt

แปลว่า


vt โอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: show off , brandish , vaunt
คำที่เกี่ยวข้อง: โม้ , คุยโต
คำตรงข้าม: hide , conceal
n การโอ้อวด
ความหมายเหมือนกับ: vaunt , parade