flash upon

แปลว่า


phrv เป็นที่รู้จักทันทีโดย
ความหมายเหมือนกับ: flash on
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้นึกถึงขึ้นมา , ทำให้จำได้ทันที