fixed

แปลว่า


adj ที่ไม่เปลี่ยน (ใช้กับสีหน้า)
adj ที่เหนียวแน่น
ความหมายเหมือนกับ: intent , steady
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่มั่นคง , ที่ปรับเปลี่ยนได้ยาก
คำตรงข้าม: flexible
adj ที่ตายตัว
ความหมายเหมือนกับ: set , permanent
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
คำตรงข้าม: varying
sl ซึ่งได้รับสินบน
คำที่เกี่ยวข้อง: ถูกติดสินบน

คำที่มี "fixed" ในคำ


fixedly adv อย่างจดจ่อ (จ้องดู)
ความหมายเหมือนกับ: intently

fixed shape n ของแข็ง
ความหมายเหมือนกับ: mass , solid body

well-fixed adj ร่ำรวยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top