fix up

แปลว่า


phrv ซ่อมแซม
คำที่เกี่ยวข้อง: ปรับปรุง
phrv จัดการ
phrv จัดเตรียม
phrv หาที่พักให้กับ
ความหมายเหมือนกับ: fit up
phrv แต่งตัวอย่างเป็นทางการหรือเต็มยศ