five

แปลว่า


n ห้า
คำที่เกี่ยวข้อง: จำนวนห้า , เลขห้า
adj เกี่ยวกับจำนวนห้า
n กลุ่มคนหรือของที่มีห้าจำนวน

ตัวอย่างประโยค


It's been five years since I last saw you. เป็นเวลา 5 ปีแล้วนับแต่ที่ฉันเจอคุณครั้งสุดท้าย
My watch is five minutes fast. นาฬิกาฉันเร็วไป 5 นาที
The feast will be starting in five minutes. งานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในอีก 5 นาที
You've got five minutes. คุณมีเวลา 5 นาที
It took me about five years to speak English. ฉันใช้เวลาราว 5 ปีในการพูดภาษาอังกฤษ