fitness

แปลว่า


n สมรรถภาพทางกาย
ความหมายเหมือนกับ: health , strength , vigour
คำที่เกี่ยวข้อง: ความแข็งแรงของร่างกาย
n ความเหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: aptness , competence
คำที่เกี่ยวข้อง: ความคู่ควร

คำที่มี "fitness" ในคำ


unfitness n การไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ความหมายเหมือนกับ: ineligibility , incapacityค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top