fit up

แปลว่า


phrv ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น
phrv ตระเตรียมให้พร้อมสำหรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: ซ่อมแซม , แก้ไขให้พร้อมสำหรับ
phrv ประกอบ (ชั่วคราว)
ความหมายเหมือนกับ: clap together
คำที่เกี่ยวข้อง: สร้าง (ชั่วครู่)
phrv หาที่พักให้
phrv ทำให้(บางคน)มีความผิด(ทั้งที่ไม่ได้ทำ)(คำสแลง)
ความหมายเหมือนกับ: frame up
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดฉากให้มีความผิด (ทั้งที่ไม่ได้ทำ) (คำสแลง)