fit on

แปลว่า


phrv ใส่ได้พอดีกับ
ความหมายเหมือนกับ: get on , go on , put on
คำที่เกี่ยวข้อง: วางได้พอดีกับ
phrv สวมดูว่าพอดีกับ
ความหมายเหมือนกับ: put on
คำที่เกี่ยวข้อง: สวมได้พอดีกับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top